YACHTSHOP.SK - Všetko pre Vašu loď nájdete na GLAMI.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Podporuje mojeID

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky a kontaktné informácie


Naše kontaktné informácie  »zobraziť«

Prevádzkovateľ / fakturačné údaje

Limoservices Group s.r.o. 
Vajnorská 57 
831 03 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 45886318 
DIČ: 2023131671 
IČ DPH: SK2023131671

Korešpondenčná adresa / zásielky, balíky / adresa predajne

YACHTSHOP.SK
Limoservices Group s.r.o.
Stará Vajnorská 15/A
831 04 Bratislava 
Slovenská republika 


Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Obchodnými Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom, právnickou osobou sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.yachtshop.sk, písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Obrázky k produktom v obchodnom systéme na stránke www.yachtshop.sk sú len ilustratívne a preto sa môžu od skutočne dodaného produktu čiestočne alebo viac líšiť, taktiež popis k produktom a funkcie produktu sa môže čiastočne alebo aj viac zmeniť ak dôjde k zmene alebo inovácií produktu, preto popis produktu má len informatívny charakter. 

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónický kontakt, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ a ak je platca DPH aj IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že objednáva tovar ako podnikateľ, fyzická osoba. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky približne 2 až 21 pracovných dní avšak v prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota aj dlhšia, najviac však 30 dní. V prípade že ide o špecifický tovar, tovar podľa špecifikácií kupujúceho na mieru može byť dodacia doba aj dlhšia avšak medzi predávajúcim a kupujúcim prebehne písomné vzájomné alebo telefonické odsúhlasenie predĺženej dodacej doby.  

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, kartou cez e-shop, kartou pri dodávke tovaru, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: a) vlastnou dopravou - osobným odberom  b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využívame.

5.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy. Cena za dopravné náklady môže byť zvýšená v prípadoch ak ide o nadrozmerný alebo nadváhový tovar, prípadne o tovar ktorý vyžaduje špecifické prepravné podmienky. Prípadné zvýšené dopravné náklady budú oznámené kupujúcemu a odsúhlasené kupujúcim ešte pred samotným dodaním.

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu po prevzatí nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa alebo aj neskôr avšak len ak predávajúci túto skutočnosť odsúhlasil. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do odberného miesta 1 alebo 2 alebo do predajne YACHTSHOP.SK podľa toho z ktorého miesta bol produkt vyexpedovaný na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí, originál faktúra, potvrdenie o úhrade a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po používaní vrátiť predávajúcemu, tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak. Ak predávajúci kladne rozhodol o odstúpení od zmluvy, zmluva sa od začiatku ruší. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť »tu«. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa naspäť.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti späť sumu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil predávajúcemu, a to vopred dohodnutým spôsobom, v hotovosti, na účet v banke alebo poštovou poukážkou. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný a predávajúci rozhodol kladne o odstúpení od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy ktorá je potrebná k uvedeniu tovaru do pôvodného stavu aby bol produkt opäť pripravený k predaju. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci zákazníkovy vráti späť odpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom do 14 dní od dátumu doručenia. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovy (prepravné, balné, dobierkový poplatok atď.)

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
d) ak bol produkt už používaný
e) ak bol produkt poškodený prípadne opotrebovaný použivaním nad rámec potrebného odskúšania pre zistenie funkčnosti a vlastnosti produktu.


V prípade vrátenia produktu tento produkt musí byť zabalený v originálnom obale ako bol dodaný. Ak spolu s produktom boli dodané aj darčeky alebo predmety navyše tak sú považované ako súčasť produktu a je potrebné aj tieto predmety vrátiť spolu s produktom. Nedeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamácie, alebo v písomnom prevedení na prevádzke predajcu.

Možnosť vrátiť tovar do 14 dní odo dňa nákupu sa nevzťahuje na navigačné GPS zariadenia, pokiaľ tieto boli rozbalené a zapnuté, nakoľko zapnutie a aktivácia GPS zariadenia spustí odpočítavanie limitu (bežne 30-60 dní) na obnovu zabudovaných mapových podkladov na najnovšie, na ktoré má každý nový klient nárok. Takéto zariadenie sa považuje za opotrebované, pretože nie je možné použiť ho na ďalší predaj inému klientovi z dôvodu uvedenej aktivácie. GPS zariadenia je možné vrátiť len v prípade, ak neboli vôbec použité, a sú originálne zabalené, so všetkým dodávaným príslušenstvom. Vrátiť taktiež nemožno niektoré z vybraných tovarov ako sú motory elektrické a spaľovacie, náhradné diely motorov, tovar na objednávku, lodné vrtule, žiarovky, batérie, toalety, motorové kolobežky, člny, ťahadlá.

5.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa, predávajúcim na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvný poplatok vo výške 33,3 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena alebo vystavená cena produktu bola chybná - v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

V. Záruka a servis

1.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná lehota uvedená na našich stránkach je určená pre konečných zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO a IČ DPH), teda nákup k podnikaniu. Polročná záruka platí v prípade vystavenia daňového dokladu obsahujúcim IČO alebo IČ DPH. Zákonná záruka týmto nie je dotknutá. Pre fyzické osoby s predajným dokladom bez IČO platí štandardná dvojročná záruka. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamačný formulár si možete online vypísať, zaevidovať, stiahnuť a vytlačiť »tu«.

 

VI. Zodpovednosť za závady tovaru a záruka

1.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrzuje, že prišlo nepoškodené vinou dopravy. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné akceptovať a budú zamietnuté. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať. Záručná lehota všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianským zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. V prípade, ak vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je možný takýto postup, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy

primeraným znížením kúpnej ceny

náhradným dodaním tovaru

odstúpením od kúpnej zmluvy

2.

Najskôr môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V takom prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť. Práva z odpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej k uskutočnení záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu predávajúci. V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci odpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru pužívajte výlučne originálne obaly. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci a na jeho náklady bude poškodený tovar odoslaný späť, nakoľko reklamácia na základe mechanického poškodenia nie je uznateľná.

 

VII. Postup pri reklamácií

1.

Pri uplatňovaní reklamácie dodržiavajte nasledujúci chronologický postup:
Spíšte formulár, kde uvediete najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Bude Vám zaslaná adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k Vášmu bydlisku, alebo adresa, kam zašlete reklamovaný tovar a formulár a sprievodku reklamovaného tovaru. Pošlite tovar a doklad o kúpe tovaru (originál faktúra s našou pečiatkou a podpisom a s dokladom o úhrade, blok s pokladne alebo ak bol tovar prevzatý od kuriéra potvrdenie o úhrade od kurierskej spoločnosti, v prípade že ste platili prevodom na náš účet stači len originál faktúra) na určenú adresu spolu s formulárom a sprievodkou. Vo vlastnom záujme, prosíme, posielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis (adresu Vám radi povieme), v prípade zaslania na prevádzku predajcu príde iba k predĺženiu lehoty na vybavenie reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy, avšak stále máte právo zaslať reklamovaný tovar aj na korenšpondenčnú adresu predávajúceho, adresa je uvedená v záložke kontakt a reklamačnom liste. Tovar posielajte iba v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, inak neručíme za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru do autorizovaného servisu alebo do sídla našej prevádzky. Tiež Vám odporúčame tovar aj poistiť pre prípad poškodenia pri preprave. Odporúčame poslať tovar kuriérom aby bol tovar k nám včas doručený, veľmi dobré skúsenosti máme napríklad so spoločnosťami 123KURIÉR, PACKETADPD alebo GLS. Naopak nedobré skúsenosti máme so Slovenskou poštou, často nám nebola zásielka doručená. Ak už chcete poslať zásielku poštou odporúčame radšej zvoliť poštového kuriéra. Za nedoručenie alebo neskoré doručenie tovaru k nám nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pri osobnom podávaní reklamácie je nutné tovar odovzdať tiež vrátane pôvodného obalu alebo odpovedajúceho obalu, zabezpečujúceho bezpečný transport. V opačnom prípade predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru do autorizovaného servisu.

2.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu (reklamujúcemu) účtovaný manipulačný poplatok vo výške vzniknutých nákladov. Manipulačný poplatok zahrňuje náklady na dopravu medzi servismi, manipuláciu a náklady na uskladnenie reklamovaného tovaru.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sa riadia podľa zákona č. 108/2000 Zz, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 19.9.2013

MTRmYW