YACHTSHOP.SK - Všetko pre Vašu loď nájdete na GLAMI.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Podporuje mojeID


GDPR kamerový systém

KAMEROVÝ SYSTÉM

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov. Informujeme Vás o týchto Podmienkach ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov (ďalej len „podmienky“), ktoré sa budú vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov (viď časť „kontaktné údaje“). Tieto podmienky môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

ÚČEL SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Na účely ochrany majetku, iného vlastníctva, života a fyzickej integrity jednotlivca bude prevádzkovateľ (Limoservices group s.r.o., Vajnorská 57, Bratislava, IČO: 45886318) monitorovať priestory objektov prostredníctvom inštalovaných kamerových systémov. Dotknutými osobami sú všetky fyzické osoby vstupujúce do priestorov alebo objektov prevádzkovateľa.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV (TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV) A ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA

Spracovávané budú osobné údaje vo forme obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných oblastiach. Vstup do každej monitorovanej oblasti alebo objektu je vyznačený piktogramom kamerového systému s doplňujúcimi informáciami pre dotknutú osobu. Spracúvané osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb použitím kamerového systému. Kamerovým systémom nedochádza k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa vo vyššie uvedených účeloch spracovávania údajov. V prípade vyžiadania kamerových záznamov orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi a podobne je právnym základom spracúvania osobných údajov príslušný právny predpis (napr. Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.)

SPOSOB VYUŽITIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje získané kamerovým systémom nie sú primárne poskytované žiadnym tretím osobám. Osobné údaje získané kamerovým systémom môžu byť poskytnuté v prípade potreby preukazovania, uplatňovania nároku, obhajovania právnych nárokov alebo vyšetrovania trestných činov v trestných a podobných konaniach orgánom činným v trestných konaniach, súdom v súdnych konaniach, právnym zástupcom prevádzkovateľa a podobne. Prenos do tretích krajín sa nerealizuje.

UMIESTNENIE A A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje z kamerových systémov sú uchovávané na vlastných prostriedkoch prevádzkovateľa. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely konaní (trestné, priestupkové, súdne a pod.), záznam sa automaticky likviduje v lehote 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane profilovania.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Dotknutá osoba má právo písomnou žiadosťou od Limoservices group s.r.o. vyžadovať:

Právo na prístup Môže si vyžiadať informácie o tom, či a ako spracovávame jej osobné údaje, vrátane informácií o tom:

• Prečo spracovávame jej osobné údaje
• Aké kategórie osobných údajov spracovávame
• S kým jej osobné údaje zdieľame
• Ako dlho uchovávame jej osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
• Aké má práva
• Odkiaľ jej osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
• Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
• Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
• Môže taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o nej spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
• Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme spracúvali správne informácie a žiadame dotknuté osoby, aby nás upozornili, ak je niektorý z osobných údajov nesprávny, napr. ak si zmenili meno alebo ak sa presťahovali a pod. alebo ak požadujú doplnenie osobného údaju.

PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ A PRÁVO NA VYMAZANIE

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. To platí len v prípadoch, ak vykonanie výmazu neodporuje zákonným dôvodom, pre ktoré nie je možné výmaz uskutočniť, napr. splnenie zákonných alebo zmluvných povinností a pod.

PRÁVO NA OBMEDZENIE

Od momentu, kedy dotknutá osoba požiadala o opravu jej osobných údajov alebo ak namietala proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť
spracovania problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť jej osobných údajov (alebo ich podľa jej pokynov zmeniť), má nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že s výnimkou uchovávania osobných údajov môžeme spracovávať jej osobné údaje iba v súlade s jej súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Dotknutá osoba môže tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby sme jej osobné údaje vymazali.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nemáme právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia jej záujmy, práva a slobody. Jej osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Dotknutá osoba môže požiadať o to, aby sme jej osobné údaje, ktoré nám poskytla na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

STIAHNUTIE SÚHLASU

Vo väčšine prípadov osobné údaje nespracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o jej súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, má právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním jej osobných údajov.

AK DOKTNUTÁ OSOBA UPLATNÍ SVOJE PRÁVO

a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Limoservices group s.r.o. povinný odovzdať dotknutej osobe.

c. u sprostredkovateľa (v zmysle Zákona) podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Limoservices group s.r.o. bez zbytočného odkladu.

PRI PODOZRENÍ ŽE SA OSOBNÉ ÚDAJE NEOPRÁVNENE SPRACÚVAJÚ

a. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

b. Limoservices group s.r.o. vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa tejto časti a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

c. Dotknutá osoba má právo v prípadoch, že tak ustanovuje právny predpis byť bezodkladne informovaná o porušení ochrany osobných údajov, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jej osobné údaje alebo súkromie.

Na účel Vašej ochrany môže dotknutá osoba kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR (návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení alebo ak by ste sa chceli s nami skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@yachtshop.sk

Táto verzia podmienok bola vydaná dňa 21.12.2022.

 

ZDdjYjM